Контакт

Може да се свържете с нас на имейл:

      

Телефон
0887487895

Банкова сметка:
Райфайзенбанк

IBAN:BG65RZBB91551005812272 
BIC:RZBBBGSF

Сдружение"Един различен ден"